Search

เทคโนโลยีกับผู้สูงอายุ

Updated: Dec 9, 2020

สำหรับเหตุผลในการเรียนรู้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุมีหลายประการ อาทิ เพื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความจำให้ดีขึ้น เพื่อการดูแลสุขภาพ เพื่อการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และเพื่อการทำธุรกิจ ส่วนรูปแบบการเรียนรู้นั้น พบว่า ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ อาทิ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากที่ทำงาน การไปเข้าชั้นเรียน และการเรียนรู้จากเพื่อนและญาติพี่น้อง เป็นต้น และสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้นได้อย่างมาก

ประโยชน์ของเทคโนโลยีกับผู้สูงอายุ

  1. ช่วยเปิดโลกกว้างให้กับผู้สูงอายุ - เทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่างสมาร์ทโฟน ไอแพด แทบเลต คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ช่วยเปิดโลกกว้างให้กับผู้สูงอายุได้ ไม่ว่าจะอยากทราบเรื่องใด สนใจเรื่องใด ก็สามารถหาข้อมูลได้ในทันที ทำให้ไม่ตกข่าว ได้รับรู้ความเคลื่อนไหวในสังคม และช่วยสอนเรื่องต่าง ๆ ได้ เช่น อยากเรียนทำขนม ก็สามารถเปิดดูในอินเทอร์เน็ตได้

  2. ช่วยสร้างความเพลิดเพลิน - อินเทอร์เน็ตเป็นโลกใบใหญ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุด และยังช่วยสร้างความเพลิดเพลินได้อีกด้วย เช่น การดูหนัง ฟังเพลง หรือการค้นหาสิ่งที่ชอบหรือสนใจ การอ่านเรื่องราวต่าง ๆ นิยาย ข่าวสาร เรื่องสุขภาพในอินเทอร์เน็ต ก็ทำให้จิตใจเบิกบาน มีความสุข และช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้น

  3. ช่วยฝึกพัฒนาสมอง - การเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยี เป็นการช่วยฝึกความจำ ช่วยพัฒนาสมอง และช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการฝึกใช้สมองที่ดีอย่างหนึ่ง และยังเป็นการปรับตัวเข้ากับสังคมอีกด้วย ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองยังก้าวทันโลก และยังทันสมัยอยู่

  4. ช่วยให้ครอบครัวใกล้ชิดกัน - โลกสังคมออนไลน์ สามารถย่อโลกอันกว้างใหญ่ให้เหลือนิดเดียวได้ หากอยากคุยกับลูกหลานที่อยู่ทางไกล ก็สามารถสไกด์ เฟซไทม์ แชท หรือติดต่อกันได้อย่างง่ายดายโดยเห็นหน้ากันได้อีกด้วย ช่วยให้ครอบครัวได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น และได้พูดคุยกันมากขึ้นแม้จะอยู่ไกลกัน

ข้อจำกัดต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ


  1. ทัศนคติต่อเทคโนโลยีและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ด้วยยังมีความเชื่อว่าเป็นเรื่องของคนหนุ่มสาวเท่านั้น และคิดว่า ตนเองแก่เกินที่จะเรียนรู้ กลัวว่าตนเองไม่มีความสามารถในการเรียนรู้ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นผู้ที่เกิดและเติบโตมาก่อนที่จะมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

  2. สภาพทางกายภาพของผู้สูงอายุที่เสื่อมลงอาทิ ด้านการมองเห็น การได้ยิน ความไม่คล่องแคล่วว่องไวในการเคลื่อนไหวมือ เวลาในการตอบสนองช้า ความเจ็บป่วยและโรคประจำตัว

  3. ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยี จากการที่ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่มานานโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และการที่มีโอกาสน้อยที่จะได้รับรู้ถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการตำรงชีวิตจึงทำให้ผู้สูงอายุจำนวนมากมองไม่เห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเกี่ยวข้องและเป็นสิ่งจำเป็น

  4. ความสามารถทางภาษาและการรู้หนังสือเนื่องจากบริการต่าง ๆ จำนวนมากและภาษาที่ใช้ในเทคโนโลยีเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้สูงอายุที่มีพื้นฐานการศึกษาต่ำ

การใช้เทคโนโลยี ช่วยให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำเพิ่มอีกมากมาย ช่วยสร้างความเพลิดเพลิน และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสมอง และถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะช่วยให้ลูกหลานที่อยู่ไกล ใกล้ชิดกับญาติผู้ใหญ่ได้มากขึ้นก็ตาม แต่กำลังใจที่ดีและสิ่งที่ญาติผู้ใหญ่ต้องการมากที่สุด คือความรักความอบอุ่น และการดูแลใกล้ชิดจากลูกหลาน เมื่อใช้เทคโนโลยีก็ควรระวังอย่าให้เทคโนโลยีทำให้คุณห่างเหินจากญาติผู้ใหญ่ในบ้านไป

ที่มา : https://www.yuusook.com/content/6052/เทคโนโลยีกับผู้สูงอายุ


23 views0 comments

Recent Posts

See All

ที่มา : https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/getting-older-our-aging-world-ipsos-research/ เป็นที่คาดการณ์ว่าระหว่างปี 1980 – 2050 (พ.ศ. 2523 – 2593) จำนวนผู้สูงวัยจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน้

ที่มา : https://businessunusual.net/เทคโนโลยีกับสังคมสูงวั/ หลายปีมาแล้วที่มีการกล่าวถึงสังคมสูงวัย ไม่ใช่เพียงแต่ในประเทศไทย แต่เป็นการกล่าวถึงในระดับโลก และมีการพยายามเชื่อมโยงประโยชน์ต่าง ๆ ของเทคโ